Sztuka komunikacji PDF Drukuj Email
30.09.2013.
SZTUKA KOMUNIKACJI, WSÓŁPRACA MIĘDZY RODZICAMI
I NAUCZYCIELAMI
 
Zebranie z rodzicami w dniu 12 września 2013 roku
 
Rodzina jest podstawową i pierwszą jednostką, która ma wpływ na wychowanie dziecka. Rodzice jako pierwsi pokazują dziecku wzorce do naśladowania, to od nich się ono uczy, jak ma się zachowywać i zachowuje się tak jak jego rodzice – naśladuje ich. To, kim dziecko będzie, zależy przede wszystkim od jego osobowości. W dużej jednak mierze zależy od sposobu, w jaki się je traktuje. To właśnie rodzice muszą nabyć umiejętność rozpoznawania i doceniania osobowości własnego dziecka. Jest to bardzo trudne zadanie rodzicielskie, ale zarazem najwdzięczniejsze. Rolą szkoły jest między innymi wspomaganie procesu wychowawczego. Zadanie to spoczywa zarówno na wychowawcy, jak i na pozostałych nauczycielach. Wychowanie nie może odbywać się dwutorowo – dom – oddzielnie i szkoła – oddzielnie. Nasze działania muszą przebiegać wspólnie, powinniśmy dopełniać się. Dlatego też ważne jest utrzymanie stałego kontaktu rodzice – wychowawca. W ciągu całego procesu nauczania przybiera ono różne formy.
Ze szkolnego kalendarza spotkań z rodzicami wynikają śródokresowe i okresowe zebrania, tak zwane wywiadówki. Zapoznajemy wtedy rodziców z wynikami nauczania dzieci, przedstawiając ich mocne oraz słabe strony, postępy i osiągnięcia.
Spotkania indywidualne stanowią najczęstszą, obok wywiadówek, formę kontaktowania się nauczycieli z rodzicami uczniów. Badania dowodzą, że są też preferowane przez większość rodziców. Osobiste kontakty z rodzicami warto uzupełnić porozumiewaniem się telefonicznym i listownym. Rozmowy z rodzicami są niezwykle cenne, gdyż dają nauczycielowi możliwości lepszego poznania ucznia, jego sytuacji rodzinnej, wpływów, jakim podlega. Ułatwiają zrozumienie dziecka, przyczyn jego indywidualnych trudności w nauce, kłopotów w relacjach z rówieśnikami czy zachowań problemowych w szkole. Współpraca z rodzicami umożliwia koordynowanie oddziaływań. Dzięki czemu są one bardziej spójne i skuteczne. Spełniają też funkcję profilaktyczną – zapobiegają występowaniu trudności czy ułatwiają radzenie sobie z nimi, zanim się rozwiną i pogłębią. Głównym celem rozmów indywidualnych jest poinformowanie rodziców o problemach dziecka oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
Inną formę kontaktów indywidualnych stanowią spotkania trójstronne nauczyciel – uczeń – rodzice. Najczęstszym bezpośrednim powodem takich spotkań są jakieś poważne przewinienia dziecka.
Wizyty w domu ucznia to kolejna forma kontaktów. Celem jest zwykle dokładniejsze, głębsze poznanie ucznia, zaobserwowanie jego zachowania w środowisku rodzinnym, przyjrzenie się warunkom, w jakich żyje dziecko, uzyskanie orientacji w sytuacji rodzinnej i wzajemnych relacjach między poszczególnymi jej członkami.
Odrębną formę kontaktów z rodzicami stanowią spotkania okolicznościowe. Może to być uroczystość klasowa lub szkolna, wyjazd na biwak czy wycieczkę, spotkania przy ognisku. Cel nadrzędny takich kontaktów to włączanie rodziców do życia szkoły.
Spotkania wychowawcy z rodzicami będą też przeznaczone na prelekcje i konferencje. Poświęcimy je ważnej problematyce z zakresu profilaktyki trudności wychowawczych czy trudności w uczeniu się. Temat może być przedstawiony w formie referatu, pogadanki lub mini - warsztatów.
 
Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę ze szkołą.

Z mojego wieloletniego doświadczenia jako wychowawcy wynika, że nie zawsze współpraca z rodzicami układa się tak, jakbyśmy sobie życzyli. Oto kilka najczęstszych negatywnych postaw rodziców, z jakimi się spotykamy:

  • unikanie współpracy, brak zainteresowania współpracą ze szkołą, czasami jawna niechęć;
  • brak zaangażowania i zaniedbywanie spraw dziecka,
  • nadopiekuńczość rodziców prowadząca do niesamodzielności wychowanka,
  • perfekcjonizm rodziców, stawianie dziecku i szkole zbyt wysokich wymagań;
  • bezradność rodziców i zdawanie się na nauczyciela, rodzice tacy chcą, by nauczyciel podejmował za nich decyzje dotyczące dziecka i brał za nie odpowiedzialność. 

Opracowała:

Renata Szynkiewicz

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2007-2018 Serwis Internetowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie